Dagelijks bereikbaar op
Volg ons ook op

Uitgevoerde opdrachten Joosten Bedrijfsadvies

Hans Joosten hecht grote waarde aan de privacy van zijn klanten. Vanwege deze privacy zult u op deze site geen bedrijfsnamen tegenkomen. Toch wil hij u een inkijkje geven in een aantal opdrachten waaraan hij heeft gewerkt zodat u meer inzicht krijgt in zijn werkwijze.

Tegenvallende jaarcijfers en waarschuwing van de bank voor Fiets- en reparatiebedrijf

Een ondernemer kreeg van zijn accountant te horen dat zijn jaarcijfers en resultaten nog meer tegenvielen dan in eerste instantie verwacht. De bank gaf vervolgens aan dat zij op korte termijn een plan van aanpak ter verbetering wilden zien om de kredietverstrekking te kunnen continueren. Joosten Bedrijfsadvies is vervolgens ingeschakeld om de ondernemer te ondersteunen in het maken van een gedegen plan van aanpak en de implementatie daarvan.

Joosten Bedrijfsadvies kon op basis van onderzoek herleiden waardoor de tegenvallende resultaten veroorzaakt werden. Op basis van deze conclusies werd duidelijk dat er aanpassingen nodig waren in de bedrijfsvoering. Joosten Bedrijfsadvies schreef een aanbeveling en werkte dit, samen met de ondernemer, uit tot een praktisch plan van aanpak waarin o.a. de volgende zaken aan de orde kwamen.

 • De ondernemer leerde hoe hij de cijfers van de accountant kon vertalen naar de werkvloer.
 • De ondernemer leerde nog meer over zijn eigen kwaliteiten en valkuilen en hoe daarmee om te gaan.
 • Het assortiment in de winkel werd aangepast.
 • De ondernemer ging niet alleen goederen verkopen en reparatie service verlenen maar ook andere diensten aanbieden, waardoor hij meer inkomsten kon genereren.
 • Samen met de ondernemer werden de kwaliteiten en leerpunten van de medewerkers uit het team in kaart gebracht. Op basis van deze uitkomsten is voor (én met) de individuele medewerkers een ontwikkelingsplan opgesteld voor het komende jaar.
 • Taken en verantwoordelijkheden binnen het team zijn opnieuw verdeeld. Iedere medewerker kreeg doelstellingen die voor hem/haar goed haalbaar en uitvoerbaar waren. De doelstellingen werden meetbaar gemaakt en met regelmaat geëvalueerd.
 • Er werden werkbesprekingen ingevoerd waardoor de communicatie binnen het team verbeterde. Met medewerkers wordt voortaan besproken wat er van hun verwacht wordt en wat zij van elkaar kunnen verwachten.
 • De ondernemer vertelde zijn medewerkers wat zijn visie was op de toekomst van het bedrijf ende bedrijfsvoering. Daardoor voelden zij zich meer betrokken. Hun motivatie en plezier in het werk werd daardoor vergroot. Dit werd opgemerkt door de klanten. De sfeer in de winkel werd plezieriger.
 • Er is een meerjarenplan opgesteld voor verdere groei van de onderneming.

Bovenstaande acties zijn doorgevoerd met ondersteuning van Joosten Bedrijfsadvies en hebben geleid tot een verbetering van de bedrijfsresultaten met ruim 10%.

Meer grip krijgen op de bedrijfsvoering in een Doe-het-Zelf zaak

Een ondernemer met een Doe-het-Zelf zaak schakelde Joosten Bedrijfsadvies in omdat hij het gevoel had dat zijn grip op de bedrijfsvoering minder werd. Hij had behoefte aan iemand die kritisch met hem keek naar de bedrijfsprocessen. Omdat de ondernemer veranderingen stap voor stap wilde doorvoeren is in overleg besloten tot de volgende werkwijze.

Joosten Bedrijfsadvies heeft een marktonderzoek en een bedrijfsanalyse uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek gaven de ondernemer en Joosten Bedrijfsadvies inzicht in de knelpunten van de onderneming. Vervolgens zijn tijdens maandelijkse coaching- en advies gesprekken de volgende punten aan de orde gekomen.

Leiding geven: hoe geef je leiding aan verschillende medewerkers met verschillende kwaliteiten; hoe geef je medewerkers de juiste verantwoordelijkheid, hoe motiveer je medewerkers en creëer je een hecht team.

 • Planning en roosters: hoe kan het werk zo efficiënt mogelijk uitgevoerd worden door zo min mogelijk mensen waarbij de kwaliteit bovenaan blijft staan.
 • Loonkostenbeheersing
 • Interne communicatie: werkoverleg, functioneringsgesprekken etc.
 • Externe communicatie en marketing: het maken van een promotieplan.
 • Waarin kan de onderneming zich verbeteren m.b.t. klantgerichtheid en onderscheidend vermogen.
 • Actieplan opstellen om de gemiddelde besteding en het aantal klanten te verhogen
 • Behaalde resultaten en vorderingen op basis van kengetallen t.o.v. de doelstelling van gehele onderneming en de afzonderlijke afdelingen.

 

De gesprekken hebben ertoe bijgedragen dat de ondernemer zich gesteund voelde op zijn weg van verandering. Hij had een kritisch klankbord en kreeg gedegen adviezen en soms zelf volledig uitgewerkte plannen. Dat had tot gevolg dat zijn omzet en resultaat groeiden mede doordat zijn loonkosten daalden, het aantal klanten met 15% toenam en de gemiddelde besteding omhoog ging van € 15 naar €  17,50 per klant.

Advisering ondernemer met te hoge huisvestigingskosten

Deze ondernemer was verhuisd naar een nieuwe locatie maar bleek op deze locatie zijn beoogde resultaten niet te kunnen realiseren. Hij schakelde daarom Joosten Bedrijfsadvies in om samen met hem tot een oplossing te komen. Duidelijk werd dat de tegenvallende resultaten mede veroorzaakt door de hoge huisvestingskosten van de zo bleek fout gekozen locatie. Deze waren zo hoog dat ook bij een hogere omzet de beoogde resultaten onmogelijk zouden zijn te realiseren.

Joosten Bedrijfsadvies heeft voor deze ondernemer succesvol bemiddelt met de verhuurder om de lopende huurovereenkomst  tussentijds te kunnen beëindigen. Tevens heeft Joosten Bedrijfsadvies kunnen adviseren over het huren van een ander pand op een betere locatie en de daarbij horende huurafspraken. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt  met de crediteuren over het voldoen van de openstaande vorderingen en dit op een manier die past binnen de ‘nieuwe exploitatie” van de ondernemer.

Het resultaat van deze actie was dat de ondernemer weer met succes kan werken in een gezonde onderneming met een positief toekomst perspectief.

Reorganisatie advies aan ondernemer die gestart was op basis van een foutieve prognose door het niet juist inschatten van de markt.

Joosten Bedrijfsadvies kreeg het verzoek een ondernemer met een tuincentrum te adviseren over zijn bedrijfsvoering. Deze ondernemer realiseerde zich enkele maanden na de start van zijn onderneming dat hij de markt niet juist had ingeschat. Daardoor konden zijn prognoses en doelstellingen niet gerealiseerd worden. Dit betekende dat hij een te groot pand had met te hoge huisvestingskosten, te veel personeel in dienst had en te hoge investeringen in voorraad en inventaris.

Joosten Bedrijfsadvies heeft voor deze ondernemer een reorganisatieplan gemaakt en heeft hem vervolgens bijgestaan in de uitvoering daarvan. Belangrijk onderdeel daarvan was de communicatie met schuldeisers, het overeenkomen van afspraken met hen en het aanpassen van de financiering. Voor een deel van het pand zijn medehuurders gevonden en er zijn nieuwe bedrijfsdoelstellingen vastgesteld.

Het resultaat van deze reorganisatie was dat, ondanks de beperkte middelen, er weer een onderneming is ontstaan die in de beginfase zeker niet gemakkelijk zal hebben maar wel perspectief heeft voor een gezonde toekomst.

 

 

Call Now Button